Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Látogatónk!

Amikor Ön szolgáltatásainkat igénybe veszi személyes adatait is átadja nekünk a HUN-MED Kft.-nek (későbbiekben: Adatkezelő), így személyes adatai adatkezelőjének minősülünk.
Személyes adat bármely adat, amelyről Ön egyértelműen azonosítható. Ezek az adatok
kétféleképpen kerülnek hozzánk, egyben kezelésünkbe. Egyrészt az Ön által használt
böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai
adatokkal (cookies = sütik) automatikusan képződnek, másrészt a megrendeléshez,
vásárláshoz Ön szükségszerűen meg kell, hogy adja azonosításhoz és kapcsolattartáshoz
szükséges adatait, melyeket akkor is megadhat, ha személyes kapcsolatot kíván létesíteni
velünk.
Adatkezelésünk elsődleges célja vásárlóink megrendeléseinek és az ehhez kapcsolódó
kötelességeink teljesítése, valamint információ nyújtása vállalkozásunkról, valamint azon
adatait kezeljük, amelyeket szolgáltatásunk megrendelésekor vagy az információkérési űrlap
elküldésekor ad meg

Az Európai Parlament és Tanács 2016/679 számú rendelete alapján a természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról szóló rendelet, továbbiakban rendelet, mely 2018-05-25-én lépett
hatályba, Magyarországra is vonatkozik.
A rendelet csak a természetes személyek személyes adataira terjed ki, jogi személyek adataira
nem.
A vállalkozás tevékenysége orvosi műszerek valamint tartozékok fogyóeszközök
forgalmazására, javítására, időszakos felülvizsgálatra, marketingkutatásra terjed ki, melynek
során adatkezelésre, részben adatfeldolgozásra is, illetve adatok továbbítására (számlázás) is
sor kerül.
Honlapunk tartalmazhat olyan kapcsolódási pontot (linket), amely más szolgáltatók oldalaira
vezet. Ezen szolgáltatók adat- és információvédelmi gyakorlatáért, vagy az abból fakadó
egyes kérdések tekintetében az Adatkezelő sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem vállal.
Ezen Adatvédelmi tájékoztató bárki számára megtekinthető honlapunkon, illetve cégünk
székhelyén.
Cégünk a HUN-MED KFT, mint Adatkezelő adatai:
Cím: 2045 Törökbálint, Tó Park u. 3.; Telefon +36 30 2406757; email: hunmed@hunmed.hu
web: hunmed.hu ; adószám: 10711426-2-13; cégjegyzékszám: 13 09 117247.

Az adatkezelőnél az adatokhoz való hozzáféréssel rendelkező személyek:
Az adatkezelőnél az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek,
akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. Ezen személyek a következők
lehetnek:

 az értékesítéssel kapcsolattartásért felelős munkatársak
 ügyvezető , jogi tanácsadók
 számlázásért felelős munkatársak, könyveléssel foglalkozó munkatárs
Az adatkezelő annak érdekében, hogy Önnek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, ezen
tevékenységükből eredő feladataik ellátásához adatfeldolgozókat vehetnek igénybe. Az
adatkezelő annak érdekében, hogy Önnek megfelelő szolgáltatást nyújtsanak, ezen
tevékenységükből eredő feladataik ellátásához adatfeldolgozókat vesznek igénybe. Az
adatfeldolgozóknál az adatokhoz hozzáféréssel kizárólag azon személyek rendelkeznek,
akiknek ez a feladataik ellátásához feltétlenül szükséges. Ezen feladatok a következők
lehetnek:
– könyveléssel, könyvvizsgálással
– tárhely adminisztráció rendszergazda es rendszertámogatást végző személye
– webfejlesztő munkatárs
– Meddig kezeljük az adataikat?
A megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok kezelése ebből a célból addig történik, amíg
arra a szolgáltatás illetve szerződés teljesítéséhez, tehát az Önnel vagy cégével való
együttműködéshez szükség van. A számlázáshoz szükséges adatok megőrzése jogszabályi
rendelkezés alapján a számviteli elévülés figyelembe vételével történik. A kapcsolattartási
célból, illetve az információkérés céljából megadott adatok kezelése ezen célokból az Önnel
vagy cégével történő együttműködés végéig tart, de mindenképpen csak addig, amíg a
megfelelő cél illetve jogalap meg nem szűnik. A honlap adatkezelése esetében az adatkezelés
időtartama a látogatástól számított 2 év.

Hogyan védjük az adatait?
Az Ön személyes adatait jelszóval védett rendszerben tároljuk, melyet rendszeresen
felülvizsgálunk. Számítógépeinket PIN kóddal védjük Személyes adatai védelmének
érdekében továbbá biztosítjuk az adatokhoz való korlátozott hozzáférést, valamint a titkosított
csatornán történő kommunikációt.
Adatkezelési jogok?
 az átlátható tájékoztatáshoz való jog – Ön bármikor kérhet tájékoztatást személyes
adatainak kezeléséről;

 a személyes adataihoz való hozzáférés joga – Ön bármikor hozzáférhet az általunk
kezelt személyes adataihoz;
 kérésére az adatainak helyesbítéséhez, törléséhez való jog;
 adatkezelés korlátozásához való jog;
 adathordozhatósághoz való jog (csak a szerződés alapján kezelt adatok
vonatkozásában, automatikus adatkezelés esetén);
 tiltakozáshoz való jog – (Ön bármikor tiltakozhat személyes adatainak jogos érdeken
alapuló kezelése ellen).
 a jogorvoslathoz való jog – jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatósághoz vagy bírósághoz fordulhat.
Jogorvoslat, vagy ha kérdése van?
 Kollégáinkhoz, akik szívesen segítenek megválaszolni kérdéseit.
 A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Honlap: www.naih.hu
Telefon: +36-1-391-1400
 Bírósághoz
Magyarországon a pert – az érintett választása szerint – az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja.

Törökbálint, 2019. január 3.

HUN-MED KFT
Gyurcsovics Péter
ügyvezető